ࡱ F> 214 PKSKS3F DD8Dl4" $' h ^  _lςw^JTS^O(uċNRl _Bla?z ,{Nz ;`R ,{Nag :NR_^z [OoR01YO`b ^JTS^O(uv{:g6R ĉ^JTS^L:N :N^JTzfgav{KXHe ۏNekOShQw^JT^:Wy^ 9hnc 0-NNSNlqQTV^JTl 0 0NTQ^JT{tfLRl 0 0_lςw^JTagO 0T 0sQNR_cۏ>yOO(uSO|^g^NO(u:NW@xveWv{:g6Rvc[a 0VRS02019035S I{vsQĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl@by^JTS^O(uċN /fcN_lςw^JTvKm-N_^JTvKmpenc:NW@x ST~^:Wv{:gsQ^JTv{vKmpencT(We8^v{-NNuvN^JTS^vsQvpenc Onc,gċNRl Ǐ[vċNchTċRhQ [N[egQ,gw;NZN^JTS^L:NۏLv~TO(uċN0 ,{ Nag ^JTS^O(uċN[a:N,gwVQvb~0g R0^ds05uƉSI{ O~ZN N~vYu;m[RvsQvNTQ^(u z^0vb^v7bQz0>yOq_T'YvꁒZSO^STvds^SI{NTQZN0 7bY^JTS^ZN NNt^^vKm0RS^mZݏl^JT5ag!kN Nv R:Nyr[ċN[a0 wQSOċN[a1uw^:Wvcw{t@\nx[ [LR`{t0 ,{Vag w^:Wvcw{t@\z^JTS^O(uċNYXTON N{yċNYXTO #hQw^JTO(uċN]\O0 ,{Nag w^:Wvcw{t@\9hnclQs^0lQck0lQ_vSR g͑p0Rek[e^JTS^O(uċN0 ,{Nz O(uċNchNI{~ ,{_lςw^JTS^O(uċNRl_Bla?z mQag ^JTS^O(uċNǑ(uċRSI{~RRe_0 ċNYXTO cgq^JTS^O(uċNchSċRhQ [vKmZN^JTS^`QۏLċR v^9hncċR~gnx[^JTS^O(uI{~0 ,{Nag ^JTR^O(uċNchSbݏlϑch0ݏlsch0`Zch0 ݏlϑch/fc cgq^JTݏlvpeϑcbR0 ݏlsch/fc cgqݏl^JTvagpe0ag!kTeI{ch`SvKm^JTvsQch;`ϑvkscbR0 `Zch/fcvsQZN(Wyr[ek0yr[Hru bS^ݏlݏĉ^JT b@bS^v^JTݏlݏĉ`%N͑0>yOq_T͑'Y cgq,gRlĉ[R͑cbR0 ^JTS^O(uċNwQSOċRhQ9hnc 0^JTS^O(uċNchSċRhQ 01uw^:Wvcw{t@\SL6R[ nx[0w^:Wvcw{t@\S9hnc[E`Q ct^^eteċNchSċRhQ0 ,{kQag ^JTS^O(uċNNc[^:NRhTg cgq 0^JTS^O(uċNchSċRhQ 0~T{c[^_R ncdknx[^JTS^O(uI{~0 ,{]Nag ^JTS^O(uċNchwYR*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5dfr´vj\PD6CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ JLNjlvtvDFõymaUI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ  >@bdõui]QE9-CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ >*CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ^`R÷wkWK7+CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ RTVbdfjlxz|~CJ OJPJQJo(aJ o(o(o(0J0JU0JmHsHnHtH0JU0J0JU0J0JU0J0JUCJ OJPJQJo(aJ ,< T B zo dWD`dXDd8YDd8a$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dXDd8YDd8a$$dXDd8YDd8a$$da$$  T:4{ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` 4hznDv dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dXDd8YDd8a$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` DpfLNl|q dWD`dXDd8YDd8a$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dXDd8YDd8a$$ dWD` dWD` vF@`~d` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`d`d`d`d`d`d` dWD` `Tfhj dWD` 9r a$$ 9r  9r #$&` 9r   9r 9r  9r #$&` 9r  dWD` dWD`dXDd8YDd8a$$d` 1|. A!#"$%S2P18&666666666vvvvvvvvv666446>6666664666666666666666666666666666666666666666666hH66666466666646664666666666666666666666666666666666666666666666666p666&6FVfv6666&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfvJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh.Q>h@5CEF=\F1gF&Gn=GIwR+T ULVrVrXLY1KZo4[*^09^}b icd6dyd(Af\`fUhyklUlnmunqhqr{U I=!,WJ$w >g($Y 7aW!%=Vq\APaI6ItgG+AzRm@n6A}GE@E'Fz}I KSK:Nu[N6N.OhQ@2Rw]9Rl@RbWT V WR XhKX nXNUHY?mY{Y Z{r3[t=*]M)]'2q_W_Y